Back <> All <> Qian-Kun | Kan-Li | Zhen-Xun | Gen-Dui | Pi-Tai | JiJi-WeiJi | Heng-Yi | Sun-Xian
Family Name: Qian-Kun

Parent

Father

Metal
Jia Qian 9
Wu Qian 1

Wood

Horse

1
Heaven
174.375°-180.000°
S2
1 3 7

Child

Daughter

Metal
Jia Qian 9
Wu Xun 8

Wood

Horse

44
Meeting
180.000°-185.625°
S2
1 3 7

Child

Daughter

Metal
Ren Qian 9
Yin Li 7

Water

Tiger

13
Fellowship
84.375°-90.000°
E2
2 3 7

Child

Daughter

Metal
Wu Qian 9
Chen Dui 6

Earth

Dragon

10
Tread
129.375°-135.000°
SE2
1 2 3

Child

Daughter

Fire
Ding Xun 2
Si Qian 8

Fire

Snake

9
Small
Livestock
151.875°-157.500°
SE3
1 2 7

Child

Daughter

Wood
Xin Li 3
Si Qian 7

Metal

Snake

14
Great
Reward
163.125°-168.750°
S1
1 3 7

Child

Daughter

Metal
Gui Dui 4
Si Qian 6

Water

Snake

43
Eliminating
168.750°-174.375°
S1
4 8 9

Parent

Mother

Water
Jia Kun 1
Zi Kun 1

Wood

Rat

2
Earth
354.375°-360.000°
N2
4 8 9

Child

Son

Water
Jia Kun 1
Zi Zhen 8

Wood

Rat

24
Returning
0.000°-5.625°
N2
4 8 9

Child

Son

Water
Ren Kun 1
Shen Kan 7

Water

Monkey

7
Officer
264.375°-270.000°
W2
4 6 8

Child

Son

Water
Wu Kun 1
Xu Gen 6

Earth

Dog

15
Humility
309.375°-315.000°
NW2
4 6 9

Child

Son

Wood
Ding Zhen 8
Hai Kun 8

Fire

Pig

16
Delight
331.875°-337.500°
NW3
6 8 9

Child

Son

Fire
Xin Kan 7
Hai Kun 7

Metal

Pig

8
Alliance
343.125°-348.750°
N1
4 8 9

Child

Son

Water
Gui Gen 6
Hai Kun 6

Water

Pig

23
Peel
348.750°-354.375°
N1
1 3 7
Family Name: Kan-Li

Parent

Father

Fire
Geng Kan 7
Shen Kan 1

Metal

Monkey

29
Water
253.125°-258.750°
W1
4 6 8

Child

Daughter

Fire
Ji Kan 7
Mao Dui 8

Earth

Rabbit

60
Regulate
101.250°-106.875°
E3
4 6 8

Child

Daughter

Fire
Xin Kan 7
Hai Kun 7

Metal

Pig

8
Alliance
343.125°-348.750°
N1
4 8 9

Child

Daughter

Fire
Yi Kan 7
Wei Xun 6

Wood

Goat

48
Well
208.125°-213.750°
SW1
6 8 9

Child

Daughter

Metal
Gui Dui 4
Wei Kan 8

Water

Goat

47
Trap
230.625°-236.250°
SW3
4 6 9

Child

Daughter

Water
Ren Kun 1
Shen Kan 7

Water

Monkey

7
Officer
264.375°-270.000°
W2
4 6 8

Child

Daughter

Fire
Wu Xun 2
Shen Kan 6

Earth

Monkey

59
Dispersing
247.500°-253.125°
W1
2 3 7

Parent

Mother

Wood
Geng Li 3
Yin Li 1

Metal

Tiger

30
Fire
73.125°-78.750°
E1
2 3 7

Child

Son

Wood
Ji Li 3
You Gen 8

Earth

Rooster

56
Travelling
281.250°-286.875°
W3
2 3 7

Child

Son

Wood
Xin Li 3
Si Qian 7

Metal

Snake

14
Great
Reward
163.125°-168.750°
S1
1 3 7

Child

Son

Wood
Yi Li 3
Chou Zhen 6

Wood

Ox

21
Biting
28.125°-33.750°
NE1
1 2 7

Child

Son

Water
Gui Gen 6
Chou Li 8

Water

Ox

22
Beauty
50.625°-56.250°
NE3
1 2 3

Child

Son

Metal
Ren Qian 9
Yin Li 7

Water

Tiger

13
Fellowship
84.375°-90.000°
E2
2 3 7

Child

Son

Wood
Wu Zhen 8
Yin Li 6

Earth

Tiger

55
Abundance
67.500°-73.125°
E1
4 6 8
Family Name: Zhen-Xun

Parent

Father

Wood
Ren Zhen 8
Zi Zhen 1

Water

Rat

51
Thunder
22.500°-28.125°
NE1
6 8 9

Child

Daughter

Wood
Ding Zhen 8
Hai Kun 8

Fire

Pig

16
Delight
331.875°-337.500°
NW3
6 8 9

Child

Daughter

Wood
Gui Zhen 8
Mao Dui 7

Water

Rabbit

54
Marrying
Maiden
112.500°-118.125°
SE1
4 6 9

Child

Daughter

Wood
Wu Zhen 8
Yin Li 6

Earth

Tiger

55
Abundance
67.500°-73.125°
E1
4 6 8

Child

Daughter

Water
Jia Kun 1
Zi Zhen 8

Wood

Rat

24
Returning
0.000°-5.625°
N2
4 8 9

Child

Daughter

Metal
Ding Dui 4
Chou Zhen 7

Fire

Ox

17
Following
33.750°-39.375°
NE1
6 8 9

Child

Daughter

Wood
Yi Li 3
Chou Zhen 6

Wood

Ox

21
Biting
28.125°-33.750°
NE1
1 2 7

Parent

Mother

Fire
Ren Xun 2
Wu Xun 1

Water

Horse

57
Wind
202.500°-208.125°
SW1
1 2 7

Child

Son

Fire
Ding Xun 2
Si Qian 8

Fire

Snake

9
Small
Livestock
151.875°-157.500°
SE3
1 2 7

Child

Son

Fire
Gui Xun 2
You Gen 7

Water

Rooster

53
Gradual
Progress
292.500°-298.125°
NW1
1 2 3

Child

Son

Fire
Wu Xun 2
Shen Kan 6

Earth

Monkey

59
Dispersing
247.500°-253.125°
W1
2 3 7

Child

Son

Metal
Jia Qian 9
Wu Xun 8

Wood

Horse

44
Meeting
180.000°-185.625°
S2
1 3 7

Child

Son

Water
Ding Gen 6
Wei Xun 7

Fire

Goat

18
Poison
213.750°-219.375°
SW1
1 2 7

Child

Son

Fire
Yi Kan 7
Wei Xun 6

Wood

Goat

48
Well
208.125°-213.750°
SW1
6 8 9
Family Name: Gen-Dui

Parent

Father

Water
Bing Gen 6
Xu Gen 1

Fire

Dog

52
Mountain
303.750°-309.375°
NW1
1 2 3

Child

Daughter

Water
Gui Gen 6
Chou Li 8

Water

Ox

22
Beauty
50.625°-56.250°
NE3
1 2 3

Child

Daughter

Water
Ding Gen 6
Wei Xun 7

Fire

Goat

18
Poison
213.750°-219.375°
SW1
1 2 7

Child

Daughter

Water
Gui Gen 6
Hai Kun 6

Water

Pig

23
Peel
348.750°-354.375°
N1
1 3 7

Child

Daughter

Wood
Ji Li 3
You Gen 8

Earth

Rooster

56
Travelling
281.250°-286.875°
W3
2 3 7

Child

Daughter

Fire
Gui Xun 2
You Gen 7

Water

Rooster

53
Gradual
Progress
292.500°-298.125°
NW1
1 2 3

Child

Daughter

Water
Wu Kun 1
Xu Gen 6

Earth

Dog

15
Humility
309.375°-315.000°
NW2
4 6 9

Parent

Mother

Metal
Bing Dui 4
Chen Dui 1

Fire

Dragon

58
Marsh
123.750°-129.375°
SE1
4 6 9

Child

Son

Metal
Gui Dui 4
Wei Kan 8

Water

Goat

47
Trap
230.625°-236.250°
SW3
4 6 9

Child

Son

Metal
Ding Dui 4
Chou Zhen 7

Fire

Ox

17
Following
33.750°-39.375°
NE1
6 8 9

Child

Son

Metal
Gui Dui 4
Si Qian 6

Water

Snake

43
Eliminating
168.750°-174.375°
S1
4 8 9

Child

Son

Fire
Ji Kan 7
Mao Dui 8

Earth

Rabbit

60
Regulate
101.250°-106.875°
E3
4 6 8

Child

Son

Wood
Gui Zhen 8
Mao Dui 7

Water

Rabbit

54
Marrying
Maiden
112.500°-118.125°
SE1
4 6 9

Child

Son

Metal
Wu Qian 9
Chen Dui 6

Earth

Dragon

10
Tread
129.375°-135.000°
SE2
1 2 3
Family Name: Pi-Tai

Parent

Father

Metal
Geng Qian 9
Xu Kun 9

Metal

Dog

12
Stagnation
315.000°-320.625°
NW2
1 3 7

Child

Daughter

Metal
Ji Qian 9
Chou Zhen 2

Earth

Ox

25
Without
Wrongdoing
39.375°-45.000°
NE2
1 2 7

Child

Daughter

Metal
Xin Qian 9
Wei Kan 3

Metal

Goat

6
Litigation
225.000°-230.625°
SW2
2 3 7

Child

Daughter

Metal
Yi Qian 9
You Gen 4

Wood

Rooster

33
Retreat
270.000°-275.625°
W2
1 3 7

Child

Daughter

Fire
Ji Xun 2
Hai Kun 2

Earth

Pig

20
Observation
337.500°-343.125°
N1
1 3 7

Child

Daughter

Wood
Yi Li 3
Hai Kun 3

Wood

Pig

35
Advancement
326.250°-331.875°
NW3
1 3 7

Child

Daughter

Metal
Ren Dui 4
Xu Kun 4

Water

Dog

45
Gathering
320.625°-326.250°
NW3
4 6 9

Parent

Mother

Water
Geng Kun 1
Chen Qian 9

Metal

Dragon

11
Unity
135.000°-140.625°
SE2
4 8 9

Child

Son

Water
Ji Kun 1
Wei Xun 2

Earth

Goat

46
Rising
219.375°-225.000°
SW2
6 8 9

Child

Son

Water
Xin Kun 1
Chou Li 3

Metal

Ox

36
Dimming
Light
45.000°-50.625°
NE2
4 6 8

Child

Son

Water
Yi Kun 1
Mao Dui 4

Wood

Rabbit

19
Arriving
90.000°-95.625°
E2
4 8 9

Child

Son

Wood
Ji Zhen 8
Si Qian 2

Earth

Snake

34
Great
Strength
157.500°-163.125°
S1
4 8 9

Child

Son

Fire
Yi Kan 7
Si Qian 3

Wood

Snake

5
Waiting
146.250°-151.875°
SE3
4 8 9

Child

Son

Water
Ren Gen 6
Chen Qian 4

Water

Dragon

26
Big
Livestock
140.625°-146.250°
SE3
1 2 3
Family Name: JiJi-WeiJi

Parent

Father

Fire
Jia Kan 7
Yin Li 9

Wood

Tiger

63
Accomplished
56.250°-61.875°
NE3
4 6 8

Child

Daughter

Fire
Jia Kan 7
Xu Gen 2

Wood

Dog

39
Obstruction
298.125°-303.750°
NW1
4 6 9

Child

Daughter

Fire
Yi Kan 7
Si Qian 3

Wood

Snake

5
Waiting
146.250°-151.875°
SE3
4 8 9

Child

Daughter

Fire
Wu Kan 7
Zi Zhen 4

Earth

Rat

3
Beginning
11.250°-16.875°
N3
4 6 8

Child

Daughter

Metal
Geng Dui 4
Yin Li 2

Metal

Tiger

49
Reform
78.750°-84.375°
E1
4 6 8

Child

Daughter

Water
Xin Kun 1
Chou Li 3

Metal

Ox

36
Dimming
Light
45.000°-50.625°
NE2
4 6 8

Child

Daughter

Fire
Bing Xun 2
Yin Li 4

Fire

Tiger

37
Family
61.875°-67.500°
NE3
1 2 7

Parent

Mother

Wood
Jia Li 3
Shen Kan 9

Wood

Monkey

64
Not Yet
Accomplished
236.250°-241.875°
SW3
2 3 7

Child

Son

Wood
Jia Li 3
Chen Dui 2

Wood

Dragon

38
Opposition
118.125°-123.750°
SE1
1 2 3

Child

Son

Wood
Yi Li 3
Hai Kun 3

Wood

Pig

35
Advancement
326.250°-331.875°
NW3
1 3 7

Child

Son

Wood
Wu Li 3
Wu Xun 4

Earth

Horse

50
The
Cauldron
191.250°-196.875°
S3
2 3 7

Child

Son

Water
Geng Gen 6
Shen Kan 2

Metal

Monkey

4
Bliss
258.750°-264.375°
W1
2 3 7

Child

Son

Metal
Xin Qian 9
Wei Kan 3

Metal

Goat

6
Litigation
225.000°-230.625°
SW2
2 3 7

Child

Son

Wood
Bing Zhen 8
Shen Kan 4

Fire

Monkey

40
Relief
241.875°-247.500°
SW3
6 8 9
Family Name: Heng-Yi

Parent

Father

Wood
Geng Zhen 8
Wu Xun 9

Metal

Horse

32
Consistency
196.875°-202.500°
S3
6 8 9

Child

Daughter

Wood
Ji Zhen 8
Si Qian 2

Earth

Snake

34
Great
Strength
157.500°-163.125°
S1
4 8 9

Child

Daughter

Wood
Xin Zhen 8
You Gen 3

Metal

Rooster

62
Lesser
Exceeding
286.875°-292.500°
W3
4 6 9

Child

Daughter

Wood
Bing Zhen 8
Shen Kan 4

Fire

Monkey

40
Relief
241.875°-247.500°
SW3
6 8 9

Child

Daughter

Water
Ji Kun 1
Wei Xun 2

Earth

Goat

46
Rising
219.375°-225.000°
SW2
6 8 9

Child

Daughter

Metal
Bing Dui 4
Wu Xun 3

Fire

Horse

28
Great
Exceeding
185.625°-191.250°
S3
6 8 9

Child

Daughter

Wood
Wu Li 3
Wu Xun 4

Earth

Horse

50
The
Cauldron
191.250°-196.875°
S3
2 3 7

Parent

Mother

Fire
Geng Xun 2
Zi Zhen 9

Metal

Rat

42
Increasing
16.875°-22.500°
N3
1 2 7

Child

Son

Fire
Ji Xun 2
Hai Kun 2

Earth

Pig

20
Observation
337.500°-343.125°
N1
1 3 7

Child

Son

Fire
Xin Xun 2
Mao Dui 3

Metal

Rabbit

61
Sincerity
106.875°-112.500°
E3
1 2 3

Child

Son

Fire
Bing Xun 2
Yin Li 4

Fire

Tiger

37
Family
61.875°-67.500°
NE3
1 2 7

Child

Son

Metal
Ji Qian 9
Chou Zhen 2

Earth

Ox

25
Without
Wrongdoing
39.375°-45.000°
NE2
1 2 7

Child

Son

Water
Bing Gen 6
Zi Zhen 3

Fire

Rat

27
Nourish
5.625°-11.250°
N3
1 2 7

Child

Son

Fire
Wu Kan 7
Zi Zhen 4

Earth

Rat

3
Beginning
11.250°-16.875°
N3
4 6 8
Family Name: Sun-Xian

Parent

Father

Water
Ding Gen 6
Mao Dui 9

Fire

Rabbit

41
Decreasing
95.625°-101.250°
E3
1 2 3

Child

Daughter

Water
Geng Gen 6
Shen Kan 2

Metal

Monkey

4
Bliss
258.750°-264.375°
W1
2 3 7

Child

Daughter

Water
Bing Gen 6
Zi Zhen 3

Fire

Rat

27
Nourish
5.625°-11.250°
N3
1 2 7

Child

Daughter

Water
Ren Gen 6
Chen Qian 4

Water

Dragon

26
Big
Livestock
140.625°-146.250°
SE3
1 2 3

Child

Daughter

Wood
Jia Li 3
Chen Dui 2

Wood

Dragon

38
Opposition
118.125°-123.750°
SE1
1 2 3

Child

Daughter

Fire
Xin Xun 2
Mao Dui 3

Metal

Rabbit

61
Sincerity
106.875°-112.500°
E3
1 2 3

Child

Daughter

Water
Yi Kun 1
Mao Dui 4

Wood

Rabbit

19
Arriving
90.000°-95.625°
E2
4 8 9

Parent

Mother

Metal
Ding Dui 4
You Gen 9

Fire

Rooster

31
Influence
275.625°-281.250°
W3
4 6 9

Child

Son

Metal
Geng Dui 4
Yin Li 2

Metal

Tiger

49
Reform
78.750°-84.375°
E1
4 6 8

Child

Son

Metal
Bing Dui 4
Wu Xun 3

Fire

Horse

28
Great
Exceeding
185.625°-191.250°
S3
6 8 9

Child

Son

Metal
Ren Dui 4
Xu Kun 4

Water

Dog

45
Gathering
320.625°-326.250°
NW3
4 6 9

Child

Son

Fire
Jia Kan 7
Xu Gen 2

Wood

Dog

39
Obstruction
298.125°-303.750°
NW1
4 6 9

Child

Son

Wood
Xin Zhen 8
You Gen 3

Metal

Rooster

62
Lesser
Exceeding
286.875°-292.500°
W3
4 6 9

Child

Son

Metal
Yi Qian 9
You Gen 4

Wood

Rooster

33
Retreat
270.000°-275.625°
W2
1 3 7

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.