Hour Day Month Year
05:10 29 11 2023
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Gui
Gui
Yin Water
Gui
Gui
Yin Water
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-11-29 05:10
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 9, Id: 628
SE Horse S Void Void SW
Earth
Ren Pillar
Bing Xun 4
Warrior
Gui Heart
Geng Li 9
Tiger
Ji Grass
Wu Kun 2
E
Heaven
Wu Rice (F)
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Hero at 8
Messenger:
View Door at 2
Harmonies
Xin Official
Ren Dui 7
W
Commander
Geng Hero
Xin Gen 8
Snake
Bing Assistant
Ji Kan 1
Supreme Yin
Yi Aggressor
Gui Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 9, Id: 628
SE Horse S Void Void SW
Ren Xing
Yu Nu
Ji Xing
E
San Qi Zhi
Wu Xing
Chart Id : 628
W
Geng Xing
Xing Zhi
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.