Hour Day Month Year
15:38 27 05 2024
Bing
Bing
Yang Fire
Xin
Xin
Yin Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Si
Si
Snake
Yin Fire
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-05-27 15:38
Yang Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 2, Id: 453
SE Horse S Void Void SW
Tiger
Wu Official
Gui Xun 4
Warrior
Ren Aggressor
Ji Li 9
Earth
Gui Assistant
Xin Kun 2
E
Harmonies
Geng Grass
Ren Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 6
Messenger:
Death Door at 4
Heaven
Ji Hero
Yi Dui 7
W
Supreme Yin
Bing Heart
Wu Gen 8
Snake
Yi Pillar
Geng Kan 1
Commander
Xin Rice (F)
Bing Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 2, Id: 453
SE Horse S Void Void SW
She Jiao
E
Fu Ge
Chart Id : 453
W
Die Xue
Long Fan
Xiang Zuo
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.