Hour Day Month Year
16:54 07 12 2019
Geng
Geng
Yang Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-12-07 16:54
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 5, Id: 597
SE S SW
Earth
Ren Heart
Ding Xun 4
Warrior
Wu Grass
Ji Li 9
Tiger
Geng Official
Yi Kun 2
Horse Void
E
Heaven
Xin Pillar
Bing Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 8
Messenger:
Death Door at 8
Harmonies
Bing Aggressor
Xin Dui 7
W Void
Commander
Yi Rice (F)
Geng Gen 8
Snake
Ji Hero
Wu Kan 1
Supreme Yin
Ding Assistant
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 5, Id: 597
SE S SW
Ren Xing
Qi Ge
Da Ge
Fu Gong
Horse Void
E
Chart Id : 597
W Void
Fei Gong
Ren Jia
Di Jia
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.