Hour Day Month Year
17:52 29 03 2020
Ding
Ding
Yin Fire
Xin
Xin
Yin Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-03-29 17:52
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 3, Id: 514
SE Horse S SW
Tiger
Bing Pillar
Ren Xun 4
Warrior
Ding Heart
Wu Li 9
Earth
Ji Grass
Geng Kun 2
E
Harmonies
Geng Rice (F)
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 6
Messenger:
Injury Door at 6
Heaven
Yi Official
Bing Dui 7
W
Supreme Yin
Wu Hero
Yi Gen 8
Snake
Ren Assistant
Ji Kan 1
Commander
Xin Aggressor
Ding Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 3, Id: 514
SE Horse S SW
Yue Wang
Xing Wang
Ji Xing
E
Gui Jia
Fu Gong
Chart Id : 514
San Qi Zhi
Ri Zhi
W
Yu Nu
Xiang Zuo
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.