Hour Day Month Year
05:35 21 01 2020
Yi
Yi
Yin Wood
Gui
Gui
Yin Water
Ding
Ding
Yin Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Chou/
Chou
Ox
Yin Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2020-01-21 05:35
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 2, Id: 352
SE Horse S SW
Earth
Bing Assistant
Bing Xun 4
Heaven
Xin Hero
Xin Li 9
Commander
Gui Rice (F)
Gui Kun 2
E
Warrior
Ding Aggressor
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 5
Messenger:
Death Door at 3
Snake
Ji Pillar
Ji Dui 7
W
Tiger
Geng Official
Geng Gen 8
Harmonies
Ren Grass
Ren Kan 1
Supreme Yin
Wu Heart
Wu Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 2, Id: 352
SE Horse S SW
Yue Wang
Xin Xing
Yun Dun
Xiang Zuo
Quan Yi
Ri Mu
E
Yu Nu
Chart Id : 352
W
Geng Xing
Zhan Ge
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.