Hour Day Month Year
05:26 28 01 2022
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Si
Si
Snake
Yin Fire
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2022-01-28 05:26
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 5, Id: 148
SE S SW
Tiger
Gui Official
Ji Xun 4
Warrior
Wu Aggressor
Ding Li 9
Earth
Ji Assistant
Yi Kun 2
Void
E
Harmonies
Bing Grass
Wu Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 6
Messenger:
Death Door at 3
Heaven
Ding Hero
Ren Dui 7
W Void
Supreme Yin
Xin Heart
Gui Gen 8
Snake
Ren Pillar
Bing Kan 1
Commander
Yi Rice (F)
Xin Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 5, Id: 148
SE S SW
Gui Xing
Ji Xing
Void
E
Die Xue
Yue Shi
Chart Id : 148
Xing Sheng
San Qi Zhi
W Void
Long Zou
Ri Zhi
Ri Mu
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.