Hour Day Month Year
08:49 24 09 2019
Wu
Wu
Yang Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Ji
Ji
Yin Earth
Chen/
Chen
Dragon
Yang Earth
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
You/
You
Rooster
Yin Metal
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-09-24 08:49
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 7, Id: 905
SE S SW
Harmonies
Xin Assistant
Xin Xun 4
Supreme Yin
Bing Hero
Bing Li 9
Snake
Gui Rice (F)
Gui Kun 2
E
Tiger
Ren Aggressor
Ren Zhen 3
Commander:
Pillar at 7
Messenger:
Shocking at 3
Commander
Wu Pillar
Wu Dui 7
W
Horse
Warrior
Yi Official
Yi Gen 8
Earth
Ding Grass
Ding Kan 1
Heaven
Ji Heart
Ji Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 7, Id: 905
SE S SW
Zhen Zha
Yue Sheng
San Qi Zhi
Zhan Ge
Da Ge
E
Chart Id : 905
W
Horse
Xing Zhi
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.