Hour Day Month Year
14:42 04 07 2020
Ji
Ji
Yin Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Ren
Ren
Yang Water
Geng
Geng
Yang Metal
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-07-04 14:42
Yin Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 1, Id: 896
SE S SW
Supreme Yin
Yi Pillar
Geng Xun 4
Snake
Wu Heart
Ding Li 9
Commander
Gui Grass
Ren Kun 2
E Void
Harmonies
Ren Rice (F)
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Grass at 5
Messenger:
Rest Door at 5
Heaven
Bing Official
Yi Dui 7
W
Horse Void
Tiger
Ding Hero
Bing Gen 8
Warrior
Geng Assistant
Gui Kan 1
Earth
Xin Aggressor
Wu Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 1, Id: 896
SE S SW
Ri Wang
E Void
Gui Jia
Chart Id : 896
Shen Dun
San Qi Zhi
W
Horse Void
Xing Shi
Xing Mu
Da Ge
Fu Gong
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.