Hour Day Month Year
12:01 08 03 2021
Ren
Ren
Yang Water
Yi
Yi
Yin Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-03-08 12:01
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 8, Id: 379
SE Horse S SW
Earth
Yi Heart
Ding Xun 4
Heaven
Xin Grass
Geng Li 9
Commander
Ji Official
Ren Kun 2
E
Warrior
Wu Pillar
Gui Zhen 3
Commander:
Heavenly Official at 2
Messenger:
Birth Door at 7
Snake
Gui Aggressor
Wu Dui 7
W
Tiger
Ren Rice (F)
Ji Gen 8
Harmonies
Geng Hero
Xin Kan 1
Supreme Yin
Ding Assistant
Yi Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 8, Id: 379
SE Horse S SW
Xin Xing
Long Fan
Xiang Zuo
Ji Xing
E
Wu Xing
Chart Id : 379
W
Die Xue
Quan Yi
Shen Jia
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.