Hour Day Month Year
19:57 29 09 2020
Bing
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Yi
Yi
Yin Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Liu Ren Info
Day 乙 亥
Void 申, 酉
Month General
Hour
Age 0
Life Palace 辛 丑
Male Annual Luck 乙 丑
Female Annual Luck 癸 酉
Message Heaven General Stem Branch Six Relations
Initial Tiger
Xin Si 辛 巳 Children
Middle Snake
Yi Hai 乙 亥 Parents
Final Tiger
Xin Si 辛 巳 Children
Date: 2020-09-29 19:57
Hai 亥
Snake
Si 巳
Zi 子
Nobleman
Wu 午
Chou 丑
Queen
Wei 未
Yin 寅
Moon
Shen 申
Xu 戌
Bird
Chen 辰
Mao 卯
Warrior
You 酉
You 酉
Harmony
Mao 卯
Chen 辰
Norm
Xu 戌
Shen 申
Polaris
Yin 寅
Wei 未
Dragon
Chou 丑
Wu 午
Sky
Zi 子
Si 巳
Tiger
Hai 亥
Four Readings
Snake
Tiger
Norm
Bird
Parents
Children
Wealth
Wealth
Hai Hai
Si Si
Si Si
Hai Hai
Chen Chen
Xu Xu
Xu Xu
Yi Yi
4 3 2 1
Ke Zei Zei
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.
Spirits
General Yang Yin
Nobleman
Snake
Bird
Harmony
Polaris
Dragon
Sky
Tiger
Norm
Warrior
Moon
Queen
12 Stages of Life
Wu Birth
Si Bathing
Chen Dressing Up
Mao Officer Post
Yin Prime
Chou Decline
Zi Sick
Hai Death
Xu Buried
You Exhausting
Shen Embryo
Wei Developing
Hour Stars
Wealth
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.