Date Hour Day Month Year
Monday 16:32 27 05 2024
Stem
Bing ↑P
Bing
Yang Fire
Xin
Xin
Yin Metal
Ji ↓R
Ji
Yin Earth
Jia ↑W
Jia
Yang Wood
Branch
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Si
Si
Snake
Yin Fire
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Hidden Stems
Wu Geng Ren
↑R ↓O
Yi
↓W
Geng Bing Wu
↑P ↑R
Gui Wu Yi
↑O ↑R ↓W
Na Yin
Fire on the Slope
Wood of Pine Tree
Wood in Forest
Fire of the Lamp
Stars
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 349533
Day Master 辛 Yin Metal
Nobleman 午 (Wu) 寅 (Yin)
Intellect 子 (Zi)
Post Horse 巳 (Si)
Peach Blossom 子 (Zi)
Void XX 午 (Wu) 未 (Wei)
Destiny numeral 3
He Luo Li Shu 33+ 42- Σ75 H23
Season Summer
Day Master Strength
By Season: Dead
Strengthening Score: 264
Weakening Score: 203
Overall: Strong
57 % 43 %
Five Factors
Five Elements
36 % - Resource - Earth 土 (200)
29 % - Power - Fire 火 (160)
20 % - Wealth - Wood 木 (110)
12 % - Parallel - Metal 金 (64)
4 % - Output - Water 水 (20)
Luck Pillars
73 63 53 43 33 23 13 3
05.2097-05.2107 05.2087-05.2097 05.2077-05.2087 05.2067-05.2077 05.2057-05.2067 05.2047-05.2057 05.2037-05.2047 05.2027-05.2037
Ding ↓P
Ding
Yin Fire
Bing ↑P
Bing
Yang Fire
Yi ↓W
Yi
Yin Wood
Jia ↑W
Jia
Yang Wood
Gui ↑O
Gui
Yin Water
Ren ↓O
Ren
Yang Water
Xin
Xin
Yin Metal
Geng
Geng
Yang Metal
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
You
You
Rooster
Yin Metal
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Wei XX
Wei
Goat
Yin Earth
Wu XX
Wu
Horse
Yang Fire
Xin Ji Gui
↓R ↑O
Gui
↑O
Ren Jia
↓O ↑W
Ding Wu Xin
↓P ↑R
Xin
Wu Geng Ren
↑R ↓O
Yi Ji Ding
↓W ↓R ↓P
Ding Ji
↓P ↓R
Water in the Stream
Water in the Stream
Fire on Mountain
Fire on Mountain
Metal in the Sword
Metal in the Sword
Road Side Earth
Road Side Earth
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.