Date Hour Day Month Year
Friday 06:18 28 01 2022
Stem
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Branch
Mao
Exhausting
Mao
Rabbit
Yin Wood
Si
Death
Si
Snake
Yin Fire
Chou
Developing
Chou
Ox
Yin Earth
Chou
Developing
Chou
Ox
Yin Earth
Hidden Stems
Yi
↓W
Geng Bing Wu
↑P ↑R
Xin Ji Gui
↓R ↑O
Xin Ji Gui
↓R ↑O
Na Yin
Wood of Pine Tree
White Molten Metal
Earth on the Wall
Earth on the Wall
Stars
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 329248
Day Master 辛 Yin Metal
Nobleman 午 (Wu) 寅 (Yin)
Intellect 子 (Zi)
Post Horse 亥 (Hai)
Peach Blossom 午 (Wu)
Void XX 申 (Shen) 酉 (You)
Destiny numeral 78
He Luo Li Shu 20+ 46- Σ66 H12
Season Winter
Day Master Strength
By Season: Weak
Strengthening Score: 428.0
Weakening Score: 78.40
Overall: Strong
85 % 15 %
Five Factors
Five Elements
53 % - Parallel - Metal 金 (288)
26 % - Resource - Earth 土 (140)
9 % - Wealth - Wood 木 (50)
6 % - Output - Water 水 (32)
6 % - Power - Fire 火 (30)
Luck Pillars
78 68 58 48 38 28 18 8
01.2100-01.2110 01.2090-01.2100 01.2080-01.2090 01.2070-01.2080 01.2060-01.2070 01.2050-01.2060 01.2040-01.2050 01.2030-01.2040
Gui ↑O
Gui
Yin Water
Jia ↑W
Jia
Yang Wood
Yi ↓W
Yi
Yin Wood
Bing ↑P
Bing
Yang Fire
Ding ↓P
Ding
Yin Fire
Wu ↑R
Wu
Yang Earth
Ji ↓R
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Death Si
Si
Snake
Yin Fire
Sick Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Decline Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Prime Shen XX
Shen
Monkey
Yang Metal
Officer Post You XX
You
Rooster
Yin Metal
Dressing Up Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Bathing Hai
Hai
Pig
Yin Water
Birth Zi
Zi
Rat
Yang Water
Geng Bing Wu
↑P ↑R
Ding Ji
↓P ↓R
Ding Ji Yi
↓P ↓R ↓W
Wu Geng Ren
↑R ↓O
Xin
Ding Wu Xin
↓P ↑R
Ren Jia
↓O ↑W
Gui
↑O
Forever Running Water
Metal in the Sand
Metal in the Sand
Fire on the Slope
Fire on the Slope
Wood on the Plain
Wood on the Plain
Earth on the Wall
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.